REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne,

 2. Określenia użyte w regulaminie,

 3. Rezerwacje,

 4. Warunki przewozu osób,

 5. Warunki przewozu bagażu,

 6. Przewóz zwierząt,

 7. Skargi,

 

 

1

 

Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin określa warunki nabywania biletów oraz zasady przewozu osób i rzeczy transportem zorganizowanym firmy TRANZIT.

 • Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad w nim panujących.

 • Podawane godziny przejazdu są orientacyjne i mogą się zmienić np. wskutek utrudnień na drodze.

 • TRANZIT ma prawo przekazać wykonanie części lub całości usługi innej firmie przewozowej np. podczas nieoczekiwanej sytuacji lub awarii pojazdu,

 • Przewoźnik nie odpowiada za powstałe podczas podróży opóźnienia lub anulacje przejazdu z przyczyn niezależnych od siebie.

 • Przewoźnik wskutek awarii pojazdu postara się zapewnić do 24h pojazd zastępczy od momentu zgłoszenia awarii aby umożliwić kontynuację podróży – zależnie od miejsca w którym awaria ma miejsce.

 • Przewoźnik ma prawo do zmiany pojazdu podczas wykonywanego aktualnie przejazdu,

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie należy stosować się do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie należy stosować się do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

 

 

2

 

Określenia użyte w regulaminie

 

 • TRANZIT – firma FHU TRANZIT Józef Baron z siedzibą w 47-330 Zdzieszowice ul. Osadników 17 NIP: 749-155-73-06

 • przewoźnik – firma świadcząca usługi przewozu osób i rzeczy na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00457/F3/03 oraz Licencji wydanej przez Ministra Infrastruktury nr 0000548;

 • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy Tranzit na podstawie opłaconego biletu;

 • Bagaż – rzeczy ruchome, w odpowiedni sposób przygotowane i zabezpieczone na czas podróży zabierane przez podróżnego;

 

 

 

 

3

 

Rezerwacje

 

 • Rezerwacji przejazdu można dokonać poprzez kontakt na jeden z poniższych nr telefonu:

 1. +48 77 484 72 77 – tel stacjonarny (tylko rozmowa, brak możliwości wysłania SMS)

 2. +48 603 195 053 – tel komórkowy (rozmowa, rezerwacja SMS)

 3. +48 603 060 657 – tel komórkowy (rozmowa, rezerwacja SMS)

 • Zasada wysyłania wiadomości SMS:

Przejazd do Holandii 10.02.200 z 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5 do Marconiplein 1, 3029 AK Rotterdam, Holandia, Jan Kowalski +48 123 456 789

 • Wysyłając wiadomość z dokładnymi danymi dot. Przejazdu jak w punkcie wyżej na WhatsApp pod nr tel. +48 603 060 657

 • Wysyłając wiadomość z dokładnymi danymi dot. Przejazdu jak w punkcie wyżej na e-mail: fhu.tranzit@wp.pl

 • Wysyłając wiadomość z dokładnymi danymi dot. Przejazdu jak w punkcie wyżej poprzez Facebook na www.facebook.com/tranzit.przewozy

 • Każda z form rezerwacji stanowi zawarcie umowy z przewoźnikiem i jednocześnie akceptację warunków zawartych w regulaminie – pod warunkiem otrzymania potwierdzenia przewoźnika z potwierdzeniem wysłanej rezerwacji.

 • Pasażer ma obowiązek potwierdzenia przejazdu w czasie minimum 24 godzin przed planowaną podróżą. Przewoźnik ma prawo do odmówienia przejazdu przy braku potwierdzenia przez pasażera.

 • Rezygnacji z przejazdu można dokonać nie później niż 24 godziny przed planowanym przejazdem, w innym przypadku pasażer zobowiązany jest do pokrycia 100% ceny biletu. Stosowną informacją należy wysłać SMS, e-mail lub telefonicznie,

 

 

4

 

Warunki przewozu osób

 

 • Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce

 • Przewoźnik powinien conajmniej 15min przed planowanym przyjazdem na adres odbioru pasażera poinformować go o tym,

 • Pasażer powinien conajmniej 15min szybciej być przygotowany do podróży w razie np. przyjazdu busa szybciej.

 • Pasażer ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży

 • Przewoźnik może poczekać na spóźnionego pasażera maxymalnie 15min,

 • Nasi pracownicy mają prawo do wydawania poleceń pasażerom w celu stosowania się do regulaminu firmy,

 • Pasażer zobowiązany jest do posiadania odpowiednich dokumentów potrzebnych podczas podróży i w momencie przekraczania granicy tj. dowód osobisty, paszport, wymagane wizy. Całkowitą odpowiedzialność za brak wyżej wymienionych dokumentów ponosi pasażer, przewoźnik może odmówić wykonanie przejazdu osobie, która nie ustosunkuje się do powyższych wytycznych,

 • Pasażer odpowiada za wszystkie wyrządzone szkody - przewoźnik ma prawo obciążyć taką osobę kwotą odpowiednią do obowiązujących cenników,

 • W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie papierosów, w tym e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych,

 • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do usunięcia z pojazdu osoby, której zachowanie (stan nietrzeźwości, odurzenia, brak higieny osobistej) zakłóca bezpieczeństwo i/lub komfort podróży. Taką decyzję podejmuje kierowca - w takim przypadku pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży,

 • Pasażerowie objęci są ubezpieczeniem NNW, obejmuje ono tylko sytuacje, w których pasażer znajduje się na pokładzie pojazdu,

 • Przewóz osób małoletnich bez opiekuna jest dozwolony tylko wtedy, gdy mają stosowne oświadczenie o przewozie osoby małoletniej. Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z telefonem kontaktowym do opiekuna/rodzica,

 • Dzieci poniżej 150 cm wzrostu zobowiązane są do podróżowania w fotelikach, podkładkach itp. Urządzenia do tego odpowiednie klient ma obowiązek zapewnić dziecku we własnym zakresie,

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie zarówno podczas podróży, jak i postoju,

 • Osoby małoletnie zobowiązane są do posiadania aktualnych dokumentów tj, dowód osobisty, paszport, wiza.

 

5

 

Warunki przewozu bagażu

 

 • W cenie biletu dozwolone jest przewiezienie 2 sztuk bagażu o łącznej wadze 40kg i jednego bagażu podręcznego do 5kg,

 • Bagaż podręczny można umieścić pod swoim fotelem i nie może on przeszkadzać i uniemożliwiać opuszczenie pojazdu pozostałym pasażerom,

 • Jeżeli pasażer ma większą ilość bagażu należy ten fakt zgłosić podczas dokonania rezerwacji np. W celu ustalenia opłaty za nadbagaż.

 • Nadbagaż dodatkowo płatny w wysokości 10euro od każdej walizki ponad normę lub według indywidualnych ustaleń z biurem (ustalone indywidualnie przed wyjazdem),

 • Należy pamiętać, że sam fakt zgłoszenia nadbagażu nie uprawnia do jego zabrania ze względu na pojemność luku bagażowego oraz regulaminowego limitu dla pozostałych pasażerów,

 • Każdy pasażer ma obowiązek pilnować swojego bagażu,

 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożony i pozostawiony bagaż,

 • W momencie pozostawienia bagażu w samochodzie zostanie on przechowany w siedzibie firmy do 7 dni. W tym czasie można umówić się na termin w celu odebrania bagażu z biura lub odpłatnie dostarczymy pasażerowi zapomniany bagaż.

 • Pozostawiona żywność już na drugi dzień zostaje zutylizowana,

 

6

 

Przewóz zwierząt

 

 • Firma TRANZIT umożliwia przewóz zwierząt o wadze do ok 15kg, jedynie w sytuacji gdy zwierzątko jedzie z właścicielem,

 • Pasażer ma obowiązek posiadać odpowiednie dokumenty podczas podróży zwierząt.

 • Przewoźnik może odmówić przejazdu zwierzęcia jeżeli podróż może być uciążliwa dla pozostałych pasażerów.

 

7

 

Skargi

 

 • Reklamacje, niezadowolenie lub skargi można zgłaszać telefonicznie pod każdym z wymienionych nr tel z punktu 3, wysyłając wiadomość e-mail lub osobiście w biurze.

 

 

 

 

 

Pasażerowie korzystając z naszych usług wyrażają zgodę na zasady przewozu osób firmy TRANZIT